Tuesday, May 29, 2007

WorldWarmWater.MOGOK

ကမၻာႀကီး ပူေႏြးလာမွဳ၊ လူဦးေရထူထပ္မွဳႏွင့္ ေရအရင္းအျမစ္ ျပႆနာ
ကမၻာႀကီးသည္ လူသားမ်ားမပါပဲ ဆက္လက္တည္တံ့နိဳင္သည္။ သို႔ရာတြင္ လူသားမ်ားမွာကား ကမၻာႀကီးကို မွီခိုအားထားမွဳ မပါပဲ အသက္ရွင္ရပ္တည္နိဳင္သည္ မဟုတ္ေပ ဟူ၍ ပညာရွင္တစ္ဦးက ဆိုဖူးသည္။ ဤအဆိုသည္ လူသားမ်ားအေနျဖင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ မွီတည္ေနပံုကို ေဖာ္ျပေနသည္။ ထုိ႔ျပင္ အစဥ္အျမဲ တိုးတက္မ်ားျပားလာေနသည့္ လူဦးေရက ကမၻာေပၚတြင္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ရွိေနသည့္ ေရ၊ ေျမ၊ သဘာ၀သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚ ၀န္ပိေစၿပီး သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးေရးသို႔ ဦးတည္လွ်က္ ရွိပါသည္။
ကမၻာေပၚတြင္ ေနထိုင္ၾကသည့္ လူမ်ားအနက္ လူေပါင္း သန္း(၁၀၀၀)ေက်ာ္သည္ သန္႔ရွင္းေသာ ေရကို မရရွိနိဳင္ၾကပဲ ကမၻာ့လူဦးေရ၏ ထက္၀က္အေရအတြက္ျဖစ္ေသာ လူေပါင္း သန္း(၃၀၀၀)သည္ မသန္႔ရွင္းေသာ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ေနထိုင္လွ်က္ရွိၾကေၾကာင္း ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ထုတ္ျပန္ေသာ စာရင္းမ်ားအရ သိရပါသည္။ အာရွတိုက္မွ ျပည္သူ သန္း(၈၃၀)သည္လည္း အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းသည့္ ေသာက္သံုးေရ မရရွိရံုမွ် မကပဲ လူသန္းေပါင္း (၂၀၀၀)ေက်ာ္သည္ သန္႔ရွင္းေသာ၀န္းက်င္ မရွိသည္ကို ေတြ႔ရၿပီး၊ ၄င္းအေျခအေနသည္ ဆက္လက္ ဆိုးရြားေနဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။
မိုးကုတ္ၿမိဳ႕သည္ ျမစ္မ်ား၊ ေခ်ာင္းမ်ားႏွင့္ ေ၀းကြာၿပီး ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ အျမင့္ေပ (၃၈၀၀)ထက္တြင္ တည္ရွိေသာ ေတာင္ေပၚၿမိဳ႕ ျဖစ္ပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ခန္႔က ေဆာင္းရာသီကာလတြင္ အိမ္ေခါင္မိုးမ်ားေပၚ၌ ႏွင္းခဲမ်ား အခ်ပ္လိုက္ ျဖစ္ေနတတ္ၿပီး အိမ္ျပင္ရွိ ေရပံုး၊ ေရစည္ပိုင္းမ်ားထဲမွ ေရမ်ားမွာ အနည္းငယ္ ခဲေနတတ္ခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါတြင္ စည္းကမ္းမဲ့ သစ္ခုတ္မွဳမ်ားေၾကာင့္ သစ္ေတာမ်ား ျပဳန္းတီးလာျခင္း၊ လူေနထူထပ္လာမွဳေၾကာင့္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား ပ်က္စီးလာျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ မိုးရာသီကာလတြင္ ေရႀကီးျခင္း၊ ေဆာင္းရာသီကာလမ်ားတြင္ ယခင္ကေလာက္ မေအးေတာ့ျခင္း၊ ေႏြရာသီတြင္ ပူျပင္းလာၿပီး ေရရွားပါးလာသျဖင့္ အခ်ိဳ႕ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ မီးသတ္ကားမ်ားျဖင့္ ေရျဖန္႔ေ၀ေပးေနရသည္အထိ နဖူးေတြ႕ဒူးေတြ႕ ႀကံဳေတြ႕လာၾကရပါသည္။
မိုးကုတ္ၿမိဳ႕ ေဒသခံမ်ား အဓိကအားကိုးေနရေသာ ေရထြက္စိမ့္စမ္းမ်ား၏ ေရထြက္ရွိမွဳပမာဏမွာလည္း တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ေလွ်ာ့က်လာလွ်က္ ရွိပါသည္။ လက္ရွိ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕၏ ေရျဖန္႔ေ၀ေရးစနစ္မွာ ၿမိဳ႕၏ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ အေနအထားအရ ေျမျပန္႔နည္းပါးၿပီး ေတာင္ေပၚတြင္ တည္ရွိေနေသာေၾကာင့္ ေရကို ျမင့္မားေသာ ေတာင္ေၾကာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ပိုက္လံုးမ်ားျဖင့္ သြယ္တန္းၿပီး အသံုးခ်ၾကရပါသည္။ အ၀ီစိတြင္းမ်ား တူးေဖာ္ရာတြင္လည္း ေတာင္ေပၚေဒသျဖစ္ေန၍ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ သံုးစြဲနိဳင္သည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။
၁၉၀၅-ခုႏွစ္ မတိုင္မွီကာလအထိ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားသည္ ေရတြင္းေရကန္ႏွင့္ စိမ့္စမ္းေရတို႕မွသာ ေရသြယ္ယူ သံုးစြဲခဲ့ၾကသည္။ ထုိစဥ္က Burma Ruby Mines ေက်ာက္တြင္းကုမၸဏီ၏ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕လယ္ (ယခုလက္ရွိ ၿမိဳ႕လယ္အင္းေနရာ)တြင္ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္မွဳေၾကာင့္ ေရတြင္းေရကန္တို႔ ေရခမ္းေျခာက္လာၾကသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ကုမၸဏီမွ အကုန္အက်ခံ၍ ၿမိဳ႕၏ အေနာက္ေျမာက္အရပ္ရွိ သဘာ၀ ေရဦးေရထြက္ႀကီး မွ ေရမ်ားကို ပိုက္လိုင္းစနစ္ျဖင့္ သြယ္ယူ၍ ေရေလွာင္ကန္ တည္ေဆာက္ကာ ၿမိဳ႕တြင္းသို႔ ေရေပးေ၀ခဲ့ပါသည္။ ထုိစဥ္က ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားတို႔အေနျဖင့္ အခြန္အခ မေပးရေခ်။ ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းၿပီး ၁၉၃၅-ခုႏွစ္က်မွသာ ေရပင္တစ္ပင္ (၁၅)က်ပ္၊ အပိုတစ္ပင္ ထပ္ယူလွ်င္ (၁)က်ပ္ အခြန္ေကာက္ခဲ့ေၾကာင္းကို ၿမိဳ႕ေရေပးေ၀ေရးႏွင့္ ထိန္းသိမ္းႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီမွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရွိရပါသည္။
လြတ္လပ္ေရးမရမွီ အဂၤလိပ္ေခတ္ကတည္းကပင္ ၿမိဳ႕လူထု ေသာက္သံုးေရဖူလံုေစရန္အတြက္ ပရဟိတစိတ္ဓာတ္ ထက္သန္ၾကေသာ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ားႏွင့္ ေဒသခံ ေငြေၾကးတတ္နိဳင္သူမ်ားမွ ဦးေဆာင္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ေရေပးေ၀ေရးစနစ္ကို က်ပ္သိန္းေပါင္းမ်ားစြာ အကုန္အက်ခံၿပီး တိုးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္ခဲ့ရာ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ျဖစ္သည္။ အနာဂတ္ကာလတြင္ တိုးတက္လာေသာ လူဦးေရႏွင့္အညီ ေသာက္သံုးေရ တိုးတက္ရရွိလာေစရန္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြျခင္း၊ ေရအရင္းအျမစ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ေရၾကည္ေခ်ာင္းမ်ားကို စနစ္တက် မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ ကြင္းဆင္းတိုင္းတာျခင္းတို႔ကို ေခတ္မွီကိရိယာမ်ား အကူအညီျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိပါသည္။
၁၉၈၈-ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ေက်ာက္မ်က္ဖက္စပ္လုပ္ကြက္မ်ား ေပၚေပါက္လာၿပီး ေက်ာက္လုပ္ငန္း လာေရာက္လုပ္ကိုင္သူ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား၊ အေျခခ်ေနထိုင္လာၾကသူမ်ား တိုးပြားလာေသာေၾကာင့္ ယခုအခါ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕၏ လူဦးေရမွာ အျမဲတမ္းေနထိုင္သူ ႏွစ္သိန္းခန္႔ထိ တိုးတက္မ်ားျပားလာခဲ့ပါသည္။ လုပ္ငန္းမ်ား စည္ပင္ခ်ိန္ကာလ၌ အျမဲတမ္းေနထို္င္သူမ်ားအျပင္ ေခတၱလာေရာက္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူ (Floating Population) မ်ားကိုပါ ထည့္တြက္ပါက လူဦးေရ သံုးသိန္းခန္႔အထိ ရွိနိဳင္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းရပါသည္။ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႔ၿဖိဳးမွဳႏွင့္အတူ လူေနအိမ္ယာမ်ား တိုးပြားလာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေရအသံုးခ်မွဳႏွင့္ ေရအရင္းအျမစ္ရရွိမွဳအခ်ိဳးကြာဟခ်က္မွာ တျဖည္းျဖည္း ႀကီးထြားလာခဲ့ရပါသည္။
တစ္ဖက္တြင္လည္း ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးေနေသာ္လည္း သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးသည့္ အေလ့အထမရွိျခင္း၊ ေတာင္ကမ္းပါးယံမ်ား ၿဖိဳခ်ေနမွဳေၾကာင့္ ေရထိမ္းသိမ္းဧရိယာ နည္းပါး၍ စိမ့္စမ္းေရမ်ား ခမ္းေျခာက္လာရျခင္း၊ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ကြက္မ်ားမွလည္း သဘာ၀ေရထြက္မ်ားကို ခြဲေ၀သံုးစြဲေနျခင္းႏွင့္ လုပ္ကြက္မ်ားမွ စြန္႔ပစ္လာေသာ ေရမ်ားေၾကာင့္ ေရအရည္အေသြးကို ထိခိုက္လာျခင္းတို႔ကိုလည္း ေတြ႕ျမင္လာၾကရပါသည္။ ေက်ာက္မ်က္ဖက္စပ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံံရြာ၏ ေရသံုးစြဲသူမ်ားအၾကား ေရျပႆနာမ်ားလည္း မၾကာခဏ ေပၚေပါက္လွ်က္ရွိသည္။
အထက္ပါအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဌာနမ်ားကလည္း ႏွစ္စဥ္ ေရနီေျမာင္း(ေက်ာက္မ်က္လုပ္ကြက္မ်ားမွ သံုးစြဲၿပီးထြက္လာေသာေရေျမာင္း) မ်ားကို ေရစီးေရလာေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ သစ္ေတာမ်ားကို မပ်က္စီးေအာင္ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ လုပ္ကြက္မ်ားမွ ထြက္ရွိလာေသာ ေရမ်ားကို တိုက္ရိုက္မစြန္႔ပစ္ေစပဲ ေရစစ္ကန္မ်ား ထားရွိကာ စြန္႔ပစ္ေစျခင္း တို႔ကို ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိပါသည္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေက်ာက္မ်က္ဖက္စပ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားဘက္ကလည္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ ေျဖရွင္းမွသာလွ်င္ ေရသယံဇာတ အရင္းအျမစ္ ျပဳန္းတီးျခင္း၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ယိုယြင္းျခင္းတို႔ကို ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္နိဳင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
ၿမိဳ႕ေရေပးေ၀ေရးႏွင့္ထိန္းသိမ္းႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီ၏ ေရအရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ ကြင္းဆင္း သုေတသနျပဳ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕ေန ျပည္သူလူထုသည္ သဘာ၀မိခင္၏ အလြန္အဖိုးထိုက္တန္ေသာ လက္ေဆာင္မြန္ျဖစ္သည့္ ေရဦးေရထြက္မ်ားကို လက္ခံရရွိထားၿပီး ၄င္းေရထြက္မ်ားသည္ အလြန္ကံေကာင္းစြာျဖင့္ ၿမိဳ႕ေနရပ္ကြက္မ်ားထက္ ျမင့္မားေသာ ေနရာမ်ားတြင္ တည္ရွိေနေၾကာင္း၊ ေရထြက္မ်ားမွ ေရမ်ားသည္ သဘာ၀ေက်ာက္ႀကိဳေက်ာက္ၾကားမွ သန္႔ရွင္းၾကည္လင္သည့္ေရ (Safe & Clean Natural Mountain Spring Water) ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ထို႔ျပင္ ေဘးကင္းသန္႔ရွင္းေသာ ေသာက္ေရၾကည္သန္႔ ျဖစ္နိဳင္ပါလွ်က္ သဘာ၀ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ လူတို႔၏ ပေယာဂေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ေနာက္က်ိညစ္ပတ္ေနရသည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ သစ္ေတာမ်ားထိန္းသိမ္းျခင္း၊ သစ္ပင္မ်ား ျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း ျပဳလုပ္နိဳင္ပါက လက္ရွိျဖန္႔ျဖဴးေနေသာ ေရပမာဏထက္ သံုးဆခန္႔ တိုးတက္ျဖန္႔ျဖဴးနိဳင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကို ေရေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒါက္တာေစာေနာင္ဦးမွ မိုးကုတ္မီဒီယာသို႔ ေျပာၾကားသည္။
ေရအရင္းအျမစ္မ်ားကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရန္မွာ လူသားတိုင္းတြင္ တာ၀န္ရွိပါသည္။ လူ႕ပေယာဂေၾကာင့္ ပ်က္စီးေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ပါက ေဒၚလာ သန္းေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ ျပန္လည္၀ယ္ယူ ရရွိနိဳင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ေရအရင္းအျမစ္မ်ားကို မထိန္းသိမ္းနိဳင္ခဲ့လွ်င္ ေနာင္မ်ိဳးဆက္အတြက္ ေရအခက္အခဲ ျဖစ္ေပၚလာနိဳင္ၿပီး မိုးကုတ္ရတနာေျမကဲ့သို႔ ေတာင္ေပၚေဒသတြင္ ပတၲျမားကိုမလို၊ ေရကိုသာလိုသည္ ဟူ၍ ေၾကြးေၾကာ္ေနရေပလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။
S.T.A


4 comments:

ကလိုေစးထူး said...

မိုးကုတ္မီဒီယာဆိုေတာ့ တေယာက္တည္းက ေရးတာ မဟုတ္ေလာက္ဘူးလုိ႔ ခန္႔မွန္းမိပါတယ္။ မုိးကုတ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ရတနာေတြ အေၾကာင္း၊ ရတနာေျမက လူေတြရဲ့ ေနထုိင္ရုန္းကန္ရမႈ ပုံရိပ္ေတြအေၾကာင္း ဖတ္ခ်င္ပါတယ္လို႔ ေတာင္းဆုိပါတယ္။ :)

zarny win said...

၁။ အေရးအသားေတြ ေကာင္းတယ္။

၂။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေၾကာင္း ေရြးခ်ယ္တာလည္း သေဘာက်တယ္။

၃။ ဓာတ္ပုံ၊ သရုပ္ေဖာ္ပုံမပါတ့ဲ ဘေလာ့ဂ္၊ အင္တာနက္၀က္ဆုိက္ဆုိရင္ မ်က္စိပသာဒသိပ္မျဖစ္။

၄။ ပုံမပါတ့ဲေဆာင္းပါးဆုိလည္း ဆဲြေဆာင္နုိင္အား နည္း။

၅။ ပုံေတြထည့္လာလုိ ့ သေဘာက်သဗ်ာ။ ပုံစာေတြထည့္ထားေပမယ့္ဖတ္မရ။ ေလးေထာင့္ေတြပဲ ေတြ႔ေနရ။


ထာပဲြလုိ ့ ေျပာၾကတ့ဲ ေက်ာက္မ်က္ေစ်းကုိ ငွက္တစ္ေကာင္ရဲ ့ အေနအထားကေန ရုိက္ထားတာ အဲဒီျမင္ကြင္းက ၾကည့္လုိ ့ ေကာင္းသဗ်ာ။

၆။ က်ေနာ္လည္း မုိးကုတ္သားတစ္ေယာက္ ဆုိပါစုိ။့ က်ေနာ့မိဘမ်ားက လူ႔ေဘာင္သစ္ပါတီရုံးဖြင့္ခ့ဲဖူးတ့ဲအိမ္မွာ အိမ္ငွားဘ၀နဲ႔ ေနၾကတုန္း က်ေနာ့ကုိ ေမြးသတ့ဲ။ ၁၉၇၀ ၀န္းက်င္ကာလ။ လူ႔ေဘာင္သစ္ပါတီဆုိတာ အဲဒီတုန္းက ဘယ္ရိွပါ့မလဲ။ အဲဒီပါတီက ၁၉၈၈ဖြား။ ရပ္ကြက္နာမည္မမွတ္မိလုိ ့ အဲဒီပါတီရုံးဖြင့္ခ့ဲဖူးတ့ဲအိမ္ လုိ ့ ဆုိရတာပါ။

၇။ အရြယ္ေရာက္လာခ်ိန္ မုိးကုတ္ကုိ ယာယီသြားေနတယ္။ ေက်ာက္တူးသမား ျဖစ္ခ့ဲတယ္။ ပင့္ကူေတာင္၊ ေက်ာက္ျပသာဒ္ ခုိးတြင္းေတြ ေရာက္ဖူး လုပ္ဖူးပ။ ဘာမွမရသေလာက္ပဲ။ က်ပ္သုံးရာေက်ာ္ေလာက္ပဲရတာ။ ရယ္စရာ။
အခ်ိန္က ၁၉၉၀ ၀န္းက်င္ဗ်ာ။ ဆက္ဒမ္ဟူစိန္က ကူ၀ိတ္ကုိ ၀င္သိမ္းတ့ဲအခ်ိန္။ ဗီဒီယုိရုံေတြမွာ ဇာတ္လမ္းျပီးရင္လည္း ျမန္မာ့ရုပ္သံကလာတ့ဲ ပင္လယ္ေကြ ့ စစ္ပဲြသတင္းတုိေတြကုိ ၾကည့္ျပီးမွ ထျပန္ၾက။
လက္ဘက္ရည္ဆုိင္ေတြေရာက္ရင္ ထူးအိမ္သင္ရဲ ့ ရာဇ၀င္ထဲကသတုိ႔သမီး သီခ်င္းသံ ၾကားရတ့ဲအခ်ိန္။

၈။ဗဟုိရုပ္ရွင္ရုံနား အိမ္၀င္းတစ္ခုထဲ ေလးပင္တြင္းတစ္ခု လုပ္ဖူး။ ေရာင္းစားလုိ ့ ရတ့ဲေက်ာက္ မရခ့ဲ။ း(

၉။ မုိးကုတ္မီဒီယာ ဘေလာ့ဂ္ကုိဖတ္ျပီး သတိရတာေလးေတြ ေရးလုိက္ျခင္းပါ။

၁၀။ ငယ္စဥ္က အေၾကာင္း ေရးဖုိ ့ စဥ္းစားေနတာ ၾကာလွေပါ့။ ခုေတာ့ နည္းနည္းတုိ႔လုိက္ပါျပီ။

ဇာနည္၀င္း
ဇြန္ ၁၆၊ ၂၀၀၇

မိုးကုတ္မီဒီယာ said...

ကိုကလိုေစးထူး..
က်ေနာ္တို႔ မီဒီယာအဖြဲ႕စာရင္းကို ေရွ႕မွာ တင္ထားပါတယ္။
ကိုကလိုေစးထူး သိခ်င္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြ ေနာက္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ တင္ျပပါ့မယ္။ အစ္ကို႔ရဲ႕ ဘေလာ့ဂ္ကိုလဲ
က်ေနာ္တို႔ လာလည္ေနက်ပါ..။ က်ေနာ္တို႔ သေဘာက်ပါတယ္..။

မိုးကုတ္မီဒီယာ said...

ကိုဇာနည္၀င္း..
အခုလို က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ မိုးကုတ္မီဒီယာအေပၚ စိတ္၀င္တစား ေရးလာတဲ့အတြက္ မ်ားစြာ ၀မ္းသာမိပါတယ္။
က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ မီဒီယာကို ဒီထက္ အမ်ားႀကီး စံုလင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနပါတယ္။
မိုးကုတ္ကို ေနာက္တစ္ေခါက္ လာလည္ဖို႔ ဖိတ္ေခၚပါတယ္။